Прием в Архитектурен факултет – образуване на бал

1. ПО-ГОЛЯМОТО ЧИСЛО ОТ СЛЕДНИТЕ:

оценката от кандидатстудентския изпит по математика
ИЛИ
оценката от ДЗИ по математика

2. ОЦЕНКИТЕ ОТ ТРИТЕ ЧАСТИ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ ПО РИСУВАНЕ

рисунка 1 – перспектива
И
рисунка 2 – пластичен модел
И
рисунка 3 – цветна композиция

3.ОБЩ (СРЕДЕН) УСПЕХ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

——

Максимален бал – 30,00.

1. ПО-ГОЛЯМОТО ЧИСЛО ОТ СЛЕДНИТЕ:

2 х оценката от кандидатстудентския изпит по математика
ИЛИ
2 х оценката от ДЗИ по математика
ИЛИ
2 х оценката от ДЗИ по български език и литература

2. ОБЩ (СРЕДЕН) УСПЕХ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

3. ПО-ГОЛЯМОТО ЧИСЛО ОТ СЛЕДНИТЕ:

оценката по български език и литература от дипломата за средно образование
ИЛИ
оценката от ДЗИ по български език и литература 

4. ПО-ГОЛЯМОТО ЧИСЛО ОТ СЛЕДНИТЕ:

оценката по география (география и икономика) от удостоверението за завършен първи гимназиален етап 
ИЛИ
оценката по география (география и икономика) от дипломата за средно образование
ИЛИ
оценката от ДЗИ по география (ако има такава)

——

Максимален бал – 30,00.

1. ПО-ГОЛЯМОТО ЧИСЛО ОТ СЛЕДНИТЕ:

2 х оценката от кандидатстудентския изпит по математика
ИЛИ
2 х оценката от ДЗИ по математика
ИЛИ
2 х оценката от ДЗИ по български език и литература

2. ОЦЕНКАТА ОТ ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ I ЧАСТ (ПЕРСПЕКТИВА)

3. ОБЩ (СРЕДЕН) УСПЕХ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

4. ОЦЕНКАТА ОТ ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

——

Максимален бал – 30,00.

Информация за изпити

Кандидатстудентският изпит по математика е под формата на тест и се състои в решаване на задачи от отворен и затворен тип, при които се използват знания от задължителната учебна програма за профил математика. Това изискване не бива да се тълкува като забрана за използване на знания, които надхвърлят обема на преподавания материал в курса по математика в средното училище. Тестът е анонимен, писмен, с продължителност пет часа.

Критериите за оценка на писмените работи се предоставят на кандидат-студентите заедно с изпитната тема. Оценяването е по методика на УАСГ.

По време на изпита могат да се ползват справочните пособия с номера [1, 2] от следващия по-долу списък на учебни помагала, одобрени от МОН. В тях не трябва да има вписана допълнителна информация. УАСГ не носи отговорност за допуснати грешки в тях.

При провеждането на изпита се допуска използването на писалка, химикалка (пишещи синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използването на калкулатори, електронни бележници, портативни компютри, мобилни телефони, таблети, пейджъри, техника с мобилна връзка и др. подобни.

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

I. Алгебра

1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение.

2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен. Основно свойство на корените.

3. Абсолютна стойност (модул).

4. Уравнения: корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Уравнения от първа степен с едно неизвестно: решаване и изследване на решенията.

5. Квадратичен тричлен. Квадратна функция. Квадратно уравнение. Формули на Виет.

6. Разлагане на квадратен тричлен на множители от първа степен. Графика на квадратна функция и използването ú при определяне на знака на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни уравнения. Ирационални уравнения с едно неизвестно. Уравнения, съдържащи абсолютна стойност.

7. Степен с рационален показател: определение, свойства. Показателна функция: свойства, графика. Показателни уравнения.

8. Логаритъм: определение и свойства. Основни правила за логаритмуване. Формула за преминаване от една логаритмична основа към друга. Логаритмична функция: свойства и графика. Логаритмични уравнения.

9. Системи уравнения от първа степен с две неизвестни: геометрична интерпретация на решенията. Системи уравнения от първа степен с три неизвестни. Системи уравнения от втора и по-висока степен с две неизвестни: основни методи за решаване. Решаване на уравнения и системи уравнения, съдържащи параметри. Изследване на решенията.

10. Неравенства: решение на неравенство, еквивалентност на неравенства. Основни теореми за еквивалентност. Неравенства от първа степен с едно неизвестно: решаване и изследване на решенията. Квадратни неравенства: решаване и изследване на решенията. Неравенства от по-висока степен: решаване чрез метода на интервалите. Използване свойствата на функциите n , x , log y  x y  a y  a x за решаване на основни видове ирационални, показателни и логаритмични неравенства. Неравенства, съдържащи абсолютна стойност. Системи неравенства от първа и втора степен с едно неизвестно. Разположение на корените на квадратно уравнение.

11. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия – свойства. Формули за сумата на първите n члена.

12. Безкрайни числови редици. Сходимост. Граница. Сума на членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно q, |q| < 1.

13. Функция. Граница на функция. Теореми за граница на функция. Граница на sin x x при x0 . Непрекъснатост на функция.

14. Производна на функция. Геометричен смисъл на понятието “производна”. Производна на сбор, произведение, частно и степен на функции. Производни на тригонометрични функции. Производна на сложна функция. Формули за диференциране.

15. Нарастване и намаляване на функция. Локален максимум и локален минимум: необходими и достатъчни условия за локален екстремум. Изпъкналост и инфлексни точки. Четност, нечетност и периодичност на функция.

16. Изследване на функции.

II. Планиметрия, стереометрия и тригонометрия

1. Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници. Зависимости между страни и ъгли в триъгълници. Успоредни прави. Успоредник: видове успоредници, свойства. Окръжност и ъгъл. Централен, вписан и периферен ъгъл. Допирателна към окръжност. Триъгълник. Забележителни точки в триъгълника: център на описаната окръжност, център на вписаната окръжност, медицентър, ортоцентър. Вписан в окръжност и описан около окръжност четириъгълник. Външно вписана окръжност за многоъгълник. Средна отсечка на триъгълник и на трапец. Лице на триъгълник, успоредник и трапец. Лице на многоъгълник.

2. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Свойства на вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълник.

3. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точка, нележаща на окръжността. Връзка между лицата на подобните многоъгълници.

4. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Дължина на окръжност и на дъга от окръжност, лице на кръг и частите му.

5. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини. Успоредно и ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра. Перпендикуляр и наклонена към една равнина. Разстояние от точка до права и равнина. Разстояние между кръстосани прави и ос на кръстосани прави.

6. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им. Свойство на успоредното сечение в пирамида. Сечение на многостен с равнина.

7. Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им. Вписана, описана и външно вписана сфера за многостен.

8. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс. Основни тригонометрични равенства. Тъждествени преобразования на тригонометрични изрази.

9. Тригонометрични зависимости в правоъгълния триъгълник. Решаване на правоъгълен триъгълник. Косинусова и синусова теореми. Решаване на триъгълник. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник. Правилен многоъгълник.

10. Тригонометрични уравнения. Използване на свойствата на тригонометричните функции за решаване на основните тригонометрични неравенства.


За подготовка на изпита полезни ще бъдат сборниците със задачи и теми за конкурсни изпити с номера [3–10] от Списъка.

Списък на учебни помагала:
1. Серафимов, Д., Н. Николов, Г. Коларов. Четиризначни математически таблици и формули (всички издания).

2. Ангелов, В., А. Дишлиев, М. Маринов, В. Пашева, П. Стоев, В. Тодоров и С. Цветков. Справочник по математика (всички издания).

3. Коларов, К. и др. Сборник от задачи по геометрия 7–12 клас. Добрич, 1999.

4. Коларов, К. и др. Сборник от задачи по алгебра 7–12 клас. Добрич, 1997.

5. Тонов, И., Ч. Лозанов. Теми за кандидатстудентски изпити по математика. С., 2004.

6. Чакърян, К., П. Сидеров. Кандидатстудентски конкурси по математика. С., 2000.

7. Коларов, К. Избрани задачи по математика за кандидат-студенти. Добрич, 1993.

8. Чакърян, К., П. Сидеров, В. Хаджийски. Сборник задачи по математика 9–11 клас за кандидат-студенти. С., 2001.

9. Ангелов, В., А. Дишлиев, Бр. Кираджиев, М. Маринов, П. Стоев, Вл. Тодоров, Д. Тодоров. Конкурсни задачи и теми по математика за техническите и икономическите университети 2004 – 2006 година. С., 2006.

10 М. Маринов, Д. Тодоров Л. Милев, Бр. Кираджиев, П. Стоев. За кандидатстудентските конкурси по математика. Софт. Трейдинг, 2007.

Кандидатстудентският изпит по рисуване за специалност Архитектура е в три отделни части, които имат за цел да се проверят качествата и възможностите на кандидат-студентите да решават успешно пространствени, пластични, композиционни и цветови задачи.

Кандидатстудентският изпит за специалност Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране е рисуване I част – перспектива.

Изпитите по рисуване са анонимни, всеки с продължителност шест часа и се провеждат в три отделни дни.

I-ва задача (Изпит по рисуване І част – перспектива) – за специалностите
Архитектура и Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране

Рисуване на модел (геометрично тяло или група от геометрични тела), като при определени изисквания трябва да се извърши промяна на пространствените характеристики на модела (ротации, транслации, отнемане или добавяне на обеми).

Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с черен молив без уреди за чертане. Допуска се ползването на саморъчно изработени ленти от картон (за улеснение на мерене, сравняване и проследяване на перспективни съкращения).

II-ра задача (Изпит по рисуване ІІ част – пластичен модел) – за специалност Архитектура

Рисуване по натура на пластичен модел (архитектурни детайли, комбинация на части на архитектурни детайли, предмети от бита).

Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с черен молив без уреди за чертане. Допуска се ползването на саморъчно изработени ленти от картон (за улеснение на мерене, сравняване и проследяване на перспективни съкращения).

III-та задача (Изпит по рисуване ІІІ част – цветна композиция) – за специалност Архитектура

В определено композиционно поле и посредством зададено геометрично условие да се изпълни цветна композиция.

Задачата се изпълнява на кадастрон 35/50 cm с темперни бои и уреди за чертане. Кандидат-студентите трябва да носят следните темперни бои:

1. бяла;
2. черна;
3. жълта – лимонена;
4. охра;
5. оранж;
6. червена – цинобър;
7. червена – кармин;
8. синя – ултрамарин;
9. синя – кобалт;
10. зелена – оксидна;
11. виолет;
12. сиена печена.

ВАЖНО: Листовете за рисуване, както и листовете за подготвителните скици се предоставят на кандидат-студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Останалите необходими материали и пособия по отделните задачи се носят от кандидат-студентите.

Забранява се ползването на внесени отвън листове за рисуване. При откриване на такива работата на кандидат-студента се анулира. Забранява се ползването на мобилни телефони, таблети, МР3 устройства, фотоапарати, техника с мобилна връзка и други подобни. Не се разрешава снимането на рисунките, както и изнасянето им извън залата. Анулиране на кандидат-студентска работа се извършва при нарушаване на реда в залата, снимане или опит за снимане на рисунка, изнасяне на рисунка извън залата, ползване на непозволена мобилна техника (вкл. и в тоалетните), нарушаване на анонимността чрез поставяне на особен знак върху рисунката, рисуване върху чужда рисунка.

Документи и срокове

Изпитни дати:

Математика – 09.06 (от 08:00 ч.)

Рисуване I част (перспектива) – 12.06 (от 08:00 ч.)

Рисуване II част (пластичен модел) – 14.06 (от 08:00 ч.)

Рисуване III част (цветна композиция) – 16.06 (от 08:00 ч.)

Приемане на заявления за явяване на изпит29.05 – 07.06
(зала 225, Ректорат, ет. 2, в работни дни от 09.00 до 17:00 часа)

Приемане на заявления за явяване на изпит (онлайн)29.05 – 05.06
(онлайн на ksk.uacg.bg; инструкции)

Обявяване на разпределението на кандидатите по зали:
(в централното фоайе на Ректората и Новат сграда на УАСГ, както и на сайта ни)

  • Математика – 08.06
  • Рисуване I част – 09.06
  • Рисуване II и III част – 13.06

Обявяване на критериите за оценка на конкурсните работи
В деня на съответния изпит, предоставят се на кандидатите по време на изпита заедно с темата.

Обявяване на резултатите от кандидатстудентските изпити до 30.06
(в централното фоайе на Ректората и Новат сграда на УАСГ, както и на сайта ни)

Показване (идентифициране) на изпитните работи 01.07
(зала 225, Ректорат, ет. 2, работно време от 10:00 до 13:00 ч.)


ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ:

Кандидат-студентите заплащат таксите си за обучение/изпит по банкова сметка:
банка – БНБ
IBAN – BG84BNBG96613100174501
BIC – BNBGBGS
Плащане към бюджета !!!
Основание за плащане: Такса изпит КСК
Задължено лице: трите имена на кандидат-студента, ЕГН

Математика – 30лв.

Рисуване I – 35лв.

Рисуване II – 35лв.

Рисуване III – 35лв.

Английски език – 25лв.

1. Приемане на документи за КАНДИДАТСТВАНЕ и КЛАСИРАНЕ с дипломата за средно образование (оригинал и ксерокопие) и удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование (оригинал и ксерокопие) се осъществява само в работни дни (зала 225, Ректорат, ет. 2 от 9:00 до 17:00 часа)

Приемане на документи on-line. Системата за онлайн подаване на документи ще бъде отворена на 19.06 на ksk.uacg.bg (инструкции).

НЕПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕ!

19.06. – 30.06.

19.06. – 29.06.

2. Обявяване на ПЪРВО КЛАСИРАНЕ (централно фоайе на Ректората и

Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg)

03.07.
3. Записването на приетите студенти в УАСГ след първо класиране е по факултетни канцеларии. Приетите кандидати не по първа, а по друга по ред специалност, ако искат да запазят спечеленото до момента място и да участват във второто класиране, са длъжни да депозират временно диплома-оригинал за средно образование в съответната факултетна канцелария.

Забележка: Незаписалите се отпадат от следващото класиране.

04.07. – 07.07.
4. Обявяване на ВТОРО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ (централно фоайе на Ректората и Нова сграда, интернет-страница www.uacg.bg) 10.07.
5. Записване на приетите студенти в УАСГ след второто (окончателно) класиране 10.07. – 14.07.
ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА
1. Провеждане на допълнителен изпит по математика при евентуални свободни места (заявления се подават до 12:00 часа на 08.09.) 09.09.
2. Записване на новоприетите студенти от допълнителната сесия от 11.09.
ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА (АУЛА „МАКСИМА”) И НАЧАЛО НА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 18.09.